Władze

Organami Spółdzielni są:

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Rada Nadzorcza składa się z 12 osób, z zastrzeżeniem § 61 ust. 5 Statutu, wybranych na trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.

Zarząd w składzie 2-osobowym kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Członkami Zarządu są: Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.